NEWSLETTER SIGN-UP
Follow this linkSOCIAL MEDIA:

 Facebook

 Instagram

 TwitterDE STØTTER OS - TAK!

 


 


 

 

 

 

Other supporters >

English below

 

Det er vigtigt for os at skabe trygge rammer for vores gæster, musikere og personale.

Montmartre følger de til enhver tid gældende retningslinjer og love fra myndighederne.

 

Ved ankomst

I må meget gerne komme i god tid til koncerterne, så vi roligt og sikkert kan få tjekket jeres coronapas og vist jer ned til jeres pladser.


I entréen må vi kun have 3 gæster af gangen. Vi vil bede jer være opmærksomme på ikke at stå for tæt, hvis der skulle danne sig kø ved indgangen.

 

Coronapas

Vi følger myndighederne krav om, at gæster skal kunne fremvise et gyldigt coronapas ved deltagelse i koncerter.

 

Hav venligst dit coronapas klar ved ankomst.

  

Læs mere om coronapas og find vejledninger her.

 

Tryg oplevelse for alle

Vi beder jer tage hensyn til hinanden og holde afstand.

 

 

Host, nys, råb og sang: Vi beder alle om at hoste og nyse i ærmet samt undgå råb og sang.

 

God håndhygiejne: Hjælp med at holde håndhygiejnen i top og vær opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens Covid-19-råd.

 

Afstand: Vi beder jer tager hensyn til hinanden og holde afstand, når I bevæger dig rundt i huset.

Undgå kødannelser til toiletter og bar. Vi tager os ekstra god tid før koncerten og i pausen og sætter først gang i musikken, når alle er klar.

 

Symptomer: Hvis du har Covid-19-symptomer på koncertdagen eller venter på testsvar, beder vi dig om ikke at tage til koncert.

 

Arealkrav

Mellem siddepladserne i musiksalen holder vi 1 meters afstand, målt fra midten af stolene. Dette gælder dog ikke for grupper, som kender hinanden i forvejen.

 

Vi holder også 2 meters afstand fra musiker til nærmeste publikum.

 

Grundet arealkravet med 2 kvadratmeter pr. gæst er vores kapacitet begrænset, og vi har derfor kun 40 billetter i salg.

 

Refundering af billetkøb

Ifølge loven er der ikke fortrydelsesret på billetkøb.

 

Der vil heller ikke være mulighed for refundering af billetkøb, hvis du er blevet syg med COVID-19 eller ikke kan fremvise coronapas ved ankomst.

 

Aflyste koncerter

Billetkøbere til aflyste koncerter vil blive kontaktet med mulighed få refundering af deres køb ex. gebyrer eller flytning af billetter til ny dato. Vi og vores billetudbyder vil gøre dette hurtigst muligt, men vi håber, at I vil have tålmodighed med os.

 

 

Vi glæder os til at se jer på Montmartre!


__________

 

It is important for us to create a safe experience for our guests, musicians and staff.

Montmartre complies with the guidelines and laws of the authorities.

 

Upon arrival

Please arrive for the concerts in good time, in order for use to safely check your corona pass and show you your seats.

 

In the entrance we can only have 3 guests at a time. We would ask you to avoid standing too close in case of a queue at the entrance.

 

COVID-19 pass

Due to the requirements and rules from the authorities, guests must be able to present a valid COVID-19 pass when attending concerts.

 

Please have your COVID-19 pass ready upon arrival.

 

Read more about COVID-19 pass and find instructions here.

 

Safe experience for everyone

We ask you to take care of each other and keep your distance.

 

 

Coughing, sneezing, shouting and singing: We kindly ask you to cough and sneeze in your sleeves and to avoid shouting and singing.

 

Hand hygiene: Help keep hand hygiene at the top and pay attention to the general COVID-19 advice.

 

Distance: We ask you to take care of each other and keep your distance when you move around the house.

Avoid queues for toilets and bars. We will add needed extra time before the concert and during the break and wait with starting the music till everyone is ready.

 

Symptoms: If you have COVID-19 symptoms on the day of the concert or are waiting for test results, please do not participate in a concert.

 

Area requirements

We keep a distance of 1 meter between the seats in our music hall, measured from the center of the chairs. However, this does not apply to groups that know each other.

 

Due to the area requirement of 2 square meters per guest, our capacity is limited to only 40 tickets in sale.

 

Refund of ticket purchases

By Danish law, there is no right for refund on ticket purchases.

 

There will also be no possibility of refunding ticket purchases if you have become ill with COVID-19 or are unable to present a COVID-19 pass on arrival.

 

Cancelled concerts

Ticket buyers for the concerts will receive a e-mail with the choice of a refund ex. fees or moving tickets for the concert's new date. We and our ticket office are working to do this as fast as possible and we hope you will be patient with us.

 

  

We are looking forward to seeing you at Montmartre!


↑ Back to Top