top of page

Nils Landgren Funk Unit “30 years"
(udsolgt)

12.7.24

KL

18.00

English below

Tilbage i 1994, da Nils Landgren startede sin Funk Unit, var der dem, der spurgte, om der egentlig var behov for svensk funk. Efter sytten år, ti albums og flere hundrede koncerter har spørgsmålet i bund og grund svaret sig selv: at finde den mest brændende version af denne musik overalt, en lyd som er uløseligt svejset ind i soul, rhythm and blues og jazz, og hvor alle instrumenterne – og også vokalen – har en uimodståelig rytmisk trang over sig, dette er bestemt bandet at se og høre. Og hvis man henvender sig til funk-verdenens pionerer, gudfædre og stormænd – Maceo Parker og Fred Wesley, de musikalske primus motorer bag James Brown, Ray Parker Jr. eller Joe Sample fra Crusaders – så er der ingen grund til at lede længere. : hver og en af ​​dem har spillet med Funk Unit.

Og Funk Enhedens historie er langt fra slut. Ikke engang denne pandemi ville holde deres ellevte album tilbage. »Oprindeligt ville vi optage i Palma Studios på Mallorca, men det satte Corona en stopper for,« forklarer Nils Landgren. »Så besluttede vi, at vi ville optage i »Redhorn District« i Bad Meinberg, men heller ikke noget fungerede i Tyskland. Så hvad skal vi gøre. Give op? Funk-enheden? Ingen chance! Jeg spurgte min ven Björn Yttling, om vi kunne tage til hans Ingrid Studio i Stockholm, og han sagde »Intet problem«. Få dage før sessionen besluttede de svenske myndigheder, at der ikke kunne samles mere end otte personer indendørs på én gang. Så med os seks plus kun én lydtekniker formåede vi at holde os under grænsen.«Det er altså kernemedlemmerne af Funk Unit, der skal høres på dette album. Sammen danner de en sammentømret klan fra »Stockholm Underground«. Udover Landgren selv er der Magnum Coltrane Price på bas – han har været medlem af bandet lige fra begyndelsen, og har også en producerkredit her. De andre, som efterhånden er blevet en del af stoffet i bandet, er Jonas Wall på tenorsaxofon, Andy Pfeiler på guitar, Petter Bergander på keyboard og Robert Ikiz på trommer. Det, der forener dem, kommer bedst til udtryk gennem titlen på det nye album: ›Funk is my Religion‹. Og det er i sandhed den ære for de store idoler, kombineret med deres egne kvaliteter – personlige, individuelle og europæiske – som ligger i hjertet af Nils Landgren Funk Units enestående succes, og som også kan være hemmeligheden bag dens bemærkelsesværdige og muligvis enestående lang levetid.

Alt, hvad der skal til for at udgøre fremragende funk, er at finde på ›Funk is my Religion‹ – og mere. Det starter med den varme sjæl fra åbneren ›Amanda‹, hvor blide keyboards, en blød messing-sektion og en drømmende trombonesolo alt sammen sætter tonen. Så bevæger vi os over i funk, som stadig er rolig, men også hårdtslående på ›Anyway You Want It‹. Tempoet stiger meget med ›See Ya In Court‹, for derefter at falde til i et hoppende rille i titelnummeret og viser også den melankolske, bluesede side på ›ES In Memory‹. Klassisk, gospelly synkoperet funk til at få folk til at synge og hoppe med på er der i ›Doing It For The People‹; vi er inde i en spændende reminiscens af James Brown i ›Play Funk‹, jazzsolisterne har deres gang med ›Brand New Funk‹ og så videre ind i den sprudlende sidste hymne. Vi har nogle fantastiske baslinjer, nogle glatte og energiske frem og tilbage mellem instrumental og vokal. Som titlen på deres album fra 2013 minder os om, foregår der noget førsteklasses ›Teamwork‹ her: Ud over Landgren har albummet numre komponeret af Price, Pfeiler og Wall.

»Hver af stykkerne fortæller en historie,« siger Nils Landgren. »Nogle gange handler de om mennesker, der har inspireret os, eller som vi beundrer, nogle gange er det simpelthen ting, der skal siges - på samme klare måde, som albummets titel opsummerer, hvad det handler om.« Blandt de personer, der huskes her, er store Esbjörn Svensson, der tragisk døde, og alt for ung. Han var med til at lancere Funk Enheden, og her spiller Landgren ›ES In Memoriam‹, en smuk, trist melodi på trombone. Et andet kendetegn ved Landgren er hans beundring for stærke kvinder. Så på dette album er den unge digter Amanda Gorman, »der gjorde et så stærkt indtryk ved indsættelsen af ​​Joe Biden«, og Kamala Harris, den første kvindelige, sorte og asiatisk-amerikanske vicepræsident, begge dedikerede til sange, der udtrykker respekt og beundring , sjælfuldhed og kærlighed.

Albummet er til dels en fejring af USA som »det største og vigtigste demokrati. Jeg holder kontakten med begivenheder der på trods af pandemien og vil gerne hylde dem, der har kæmpet for dens grundlæggende principper,« siger Landgren. Det er også landet, der gjorde det muligt for ham at finde de musikalske rødder, som han har udviklet. »Uden min far spillede jazztrompet, og uden soulpladerne, som min storebror spillede til mig, ville det, vi laver, ikke eksistere. Det er sådan en velsmagende suppe med så mange ingredienser.« I bund og grund bærer ›Funk is my Religion‹ også arven fra mange forgængere og forbilleder for denne uforlignelige fysiske og vitale musik: »Det er fantastisk. Det er ikke plastik!«, som teksten til ›Play Funk‹ beskriver det. Det, der startede i Sverige, kan nå ud til hele verden. Som titlen på det afsluttende nummer gør det umiskendeligt klart: ›NLFU stopper aldrig‹!

English:

Back in 1994 when Nils Landgren started up his Funk Unit, there were those who asked whether there was actually any need for Swedish funk. After seventeen years, ten albums and several hundreds of concerts, the question has basically answered itself: to find the most fired-up take on this music anywhere, a sound which is inextricably welded into soul, rhythm and blues and jazz, and in which all of the instruments – and the vocals too – have an irresistible rhythmic urgency about them, this is definitely the band to see and hear. And if one turns to the pioneers, godfathers and grandees of the funk world – Maceo Parker and Fred Wesley, the musical prime movers behind James Brown, Ray Parker Jr., or Joe Sample from the Crusaders – then there’s no need to look any further: each and every one of them has played with the Funk Unit.

And the Funk Unit’s story is far from over. Not even this pandemic was going to hold back their eleventh album. »Originally we wanted to record at Palma Studios in Mallorca, but Corona put a stop to that,« Nils Landgren explains. »Then we decided we’d record at »Redhorn District« in Bad Meinberg, but nothing was working in Germany either. So what should we do. Give up? The Funk Unit? No chance! I asked my friend Björn Yttling if we could go to his Ingrid Studio in Stockholm, and he said »No problem.« A few days before the session, the Swedish authorities decided that no more than eight people could assemble indoors at once. So, with the six of us plus just one sound engineer, we managed to stay under the limit.«

So it is the core members of the Funk Unit who are to be heard on this album. Together, they form a close-knit clan from the »Stockholm Underground«. Apart from Landgren himself, there is Magnum Coltrane Price on bass – he has been a member of the band right from the beginning, and also has a producer credit here. The others, who have gradually become part of the fabric of the band, are Jonas Wall on tenor saxophone, Andy Pfeiler on guitar, Petter Bergander on keyboards and Robert Ikiz on drums. What unites them is best expressed through the title of the new album: ›Funk is my Religion‹. And it is indeed that veneration of the great idols, combined with their own qualities – personal, individual, and European – which lie at the heart of the unparalleled success of the Nils Landgren Funk Unit, and may also be the secret behind its remarkable and possibly unique longevity.

Everything that goes to make up superb funk is to be found on ›Funk is my Religion‹ – and more. It starts with the warm soul of the opener ›Amanda‹, in which gentle keyboards, a soft brass section and a dreamy trombone solo all set the tone. Then we move into funk which is still calm but also hard-hitting on ›Anyway You Want It‹. The tempo picks up a lot with ›See Ya In Court‹, then settles into a bouncy groove in the title track and also shows the melancholic, bluesy side on ›ES In Memory‹. Classic, gospelly syncopated funk to get people singing and bopping along to is there in ›Doing It For The People‹; we’re into a thrilling reminiscence of James Brown in ›Play Funk‹, the jazz soloists have their way with ›Brand New Funk‹ and then on into the exuberant final anthem. We have some great basslines, some slick and energetic back-and-forth between in instrumentals and vocals. As the title of their 2013 album reminds us, there is some top-notch ›Teamwork‹ going on here: as well as Landgren, the album has numbers composed by Price, Pfeiler and Wall.

»Each of the pieces tells a story,« says Nils Landgren. »Sometimes they are about people who have inspired us or whom we admire, sometimes they are simply things that need saying - in the same clear way that the title of the album sums up what it’s all about.« Among the people remembered here is the great Esbjörn Svensson, who tragically died, and far too young. He helped to launch the Funk Unit, and here Landgren plays ›ES In Memoriam‹, a beautiful, sad melody on trombone. Another hallmark of Landgren is his admiration for strong women. So, on this album, young poet Amanda Gorman, »who made such a strong impression at the inauguration of Joe Biden«, and Kamala Harris, the first female, black and Asian-American vicepresident are both dedicatees of songs which express respect and admiration, soulfulness and love.

The album is in part a celebration of the USA as »the largest and most important democracy. I keep in touch with events there in spite of the pandemic and want to pay tribute to those who have fought for its founding principles,« says Landgren. It is also the country which allowed him to find the musical roots which he has gone on to develop. »Without my father playing jazz trumpet, and without the soul records my older brother played me, what we do wouldn't exist. This is such a tasty soup with so many ingredients.« In essence, ›Funk is my Religion‹ also carries the legacy of many predecessors and role models for this incomparably physical and vital music: »It's fantastic. It’s no plastic!«, as the lyrics of ›Play Funk‹ describe it. What started in Sweden can reach out to the whole world. As the title of the closing track makes unmistakably clear: ›NLFU will never stop‹!

Date

12. juli 2024

Time

18.00

Doors open

18.00

Price

460

Previous concert
Next concert

JAZZ & FOOD

Get the full experience and enjoy a delicious dinner before the concert. This is a concept we offer on Thursday, Friday and Saturday. Order your dinner when you buy tickets.

Read more about our Jazz & Food here.

bottom of page