top of page

Lueenas feat. Rezwan Taha, Zeki Jindyl, Viktoria Søndergaard (OBS: i Rundetaarns Bibliotekssal)

8.5.24

KL

18.00

English below

Koncerten afholdes i Rundetaarns Bibliotekssal i samarbejde med Rundetaarn, og er kurateret af Sean-Poul de Fré Gress.

Siden 2019, har Lueenas hurtigt markeret sig som en ny frisk stemme i den danske filmscene. De gør oprør mod ideen om komponisten som et sologeni, og har som de første i DK lavet et "filmscoreband", der insisterer på samarbejde som en vital del af deres kompositionsproces. En proces, der involverer grundige eksperimenter med de grænser, som deres strengeinstrumenter sætter, og leg med grænserne mellem akustiske, forstærkede og elektroniske lydkilder, som en vigtig del af deres proces.

Lueenas har det seneste år lavet værker for Nationalmuseet, spillefilm for Nordisk Film og flere serier for DR, og arbejdet med nogle af Københavns unikke skikkelser inden for filmproduktion. Tone Ottilie, Martin De Thurah, på filmen Baby Pyramid af Cecilie McNair - som de blev nomineret til en Robert for og senest var de nomineret til en Carl Prisen som årets komponister.

Det selvbetitlede album, Lueenas fra november 2022 der udkom på Københavnske Label Barkhausen Recordings - er den første udgivelse fra deres hånd, der er lavet uden visuel ledsager. Skabt over et år med improviserede sessions, og influeret af deres involvering i andre projekter på tværs af pop, jazz, elektronisk, eksperimentel og post-klassisk musik, har Maria Jagd og Ida Duelund skabt de unikke lydbilleder, der udgør deres selvbetitlede debut.

Rezwan Taha er en kurdisk sangerinde og mor, som når hun synger, gør det med forbindelse til det allerdybeste sted i sin sjæl. Et sted fyldt med både glæde, længsel og masser af leg. Musikalsk blander hun den nordiske melankoli med den kurdiske inderlighed, varme og kraftfuldhed. Når Rezwan synger heler noget i hende og et lys spredes - et lys man som publikum tydeligt kan mærke, hvis man er klar til at åbne sit hjerte.

Den unge prisbelønnede vibrafonist og komponist Viktoria Søndergaard tager chancer og sætter personligt aftryk. Viktoria er et forbillede og en positiv rollemodel for andre unge musikere, idet hun viser vejen gennem sin modne og stærke musikalitet. Hun mestrer sit sjældne og fascinerende instrument, vibrafonen, på en måde hvor begreber som alder og talent bliver helt underordnede, fordi hendes måde at kommunikere i musikken på er universel og tidløs. Viktoria er ganske enkelt ovenpå, indfølende og frygtløs, når hun spiller.” - citat: Aarhus jazz talent pris 2022.

Bedst kendt for sin rolle i det kritikerroste noiserock-band "Narcosatanicos" strækker Zeki Jindyls talenter sig ubesværet ind i kammerjazzens riger med "Caktus" og de innovative lyde af "J. Ludvig III". Som saxofonist for "Narcosatanicos" bringer Jindyl en unik berøring til bandets eksperimentelle landskab, berigende det med sjælfuld intensitet og subtile arabiske nuancer. Hans samarbejde med noiserock-gruppen er et bevis på hans evne til at navigere i det utraditionelle og skabe en harmonisk blanding af genrer.
Ud over hans bidrag til "Narcosatanicos" er Jindyl en essentiel del af kammerjazz-ensemblet "Caktus". Her skifter han ubesværet mellem genrer, hvilket viser hans alsidighed samtidig med at bevare sin egen musikalske identitet.
Ud over traditionel jazz og rock udforsker Jindyl det elektroniske rige med det elektroniske vindinstrument (EWI) sammen med "J. Ludvig III". Dette samarbejdsprojekt omfavner fusionen af jazzelementer med moderne elektroniske påvirkninger.
Zeki Jindyls saxofonstil er en fusion af påvirkninger, der spænder fra sjælfulde toner til subtile arabiske nuancer, alt sammen vævet sammen med en snert af uforudsigelig, ud af kontrol spil.

English:

Since 2019, Lueenas has quickly established herself as a new fresh voice in the Danish film scene. They rebel against the idea of ​​the composer as a solo genius, and have, as the first in DK, created a "film score band" that insists on collaboration as a vital part of their composition process.
A process that involves thorough experimentation with the limits set by their stringed instruments and playing with the boundaries between acoustic, amplified and electronic sound sources as an important part of their process.

In the past year, they have made works for the National Museum, feature films for Nordisk Film and several series for DR, and worked with some of Copenhagen's unique figures in film production. Tone Ottilie, Martin De Thurah, on the film Baby Pyramid by Cecilie McNair - for which they were nominated for a Robert and most recently they were nominated for a Carl Prisen as composers of the year.

The self-titled album, Lueenas from November 2022 which was released on the Copenhagen Label Barkhausen Recordings - is the first release from their hand that was made without a visual companion. Created over a year of improvised sessions, and influenced by their involvement in other projects across pop, jazz, electronic, experimental and post-classical music, Maria Jagd and Ida Duelund have created the unique soundscapes that make up their self-titled debut.

Rezwan Taha is a Kurdish singer and mother who, when she sings, does so with a connection to the very deepest place in her soul. A place filled with both joy, longing and lots of play. Musically, she mixes Nordic melancholy with Kurdish fervor, warmth and power. When Rezwan sings, something heals in her and a light spreads - a light that the audience can clearly feel if you are ready to open your heart.

The young award-winning vibraphonist and composer Viktoria Søndergaard takes chances and leaves a personal mark. Viktoria is a role model and a positive role model for other young musicians, as she shows the way through her mature and strong musicality. She masters her rare and fascinating instrument, the vibraphone, in a way where concepts like age and talent become completely subordinate, because her way of communicating in music is universal and timeless. Viktoria is simply on top, empathetic and fearless when she plays.” - quote: Aarhus jazz talent prize 2022.

Best known for his role in the critically acclaimed noise rock band "Narcosatanicos", Zeki Jindyl's talents stretch effortlessly into the realms of chamber jazz with "Caktus" and the innovative sounds of "J. Ludvig III". As saxophonist for "Narcosatanicos", Jindyl brings a unique touch to the band's experimental landscape, enriching it with soulful intensity and subtle Arabic nuances. His collaboration with the noiserock group is proof of his ability to navigate the unconventional and create a harmonious mix of genres.
In addition to his contribution to "Narcosatanicos", Jindyl is an essential part of the chamber jazz ensemble "Caktus". Here he switches effortlessly between genres, which shows his versatility while maintaining his own musical identity.
In addition to traditional jazz and rock, Jindyl explores the electronic realm with the electronic wind instrument (EWI) together with "J. Ludvig III". This collaborative project embraces the fusion of jazz elements with modern electronic influences. Zeki Jindyl's saxophone style is a fusion of influences ranging from soulful tones to subtle Arabic nuances, all woven together with a touch of unpredictable, out-of-control playing.

Dato

8. maj 2024

Tidspunkt

18.00

Dørene åbner

19.00

Pris

150

Forrige koncert
Næste koncert

JAZZ & MAD

Få den fulde oplevelse og nyd en lækker middag inden koncerten. Dette er et koncept vi tilbyder torsdag, fredag og lørdag. Bestil dagens menu, når du køber din billet. 

Læs mere om vores Jazz & Mad her.

bottom of page