top of page

Gretchen Parlato/Lionel Loueke Duo

9.7.24

KL

18.00

English below

De to eminente kunstnere, vokalist og arrangør Gretchen Parlato og guitaristvokalist Lionel Loueke, har et unikt samarbejde, som er forankret i en rodfæstethed som de kombinerer med frihed, spontanitet og impuls. Deres påvirkelige, håndgribelige synergi kalder Loueke kærligt for "Musical Soulmate". "Det er nogen, der afslutter dine musikalske sætninger, så at sige ... nogen, som jeg stoler fuldstændig på og beundrer," siger Parlato og uddyber stemningen. "Vi udfordrer hinanden på samme tid," tilføjer Loueke. “Jeg går bare hvor hun er og omvendt. Så der er ingen komfortzone. Vi kommer ind i den ukendte zone."

Det var dog et ukendt territorium, som Parlato og Loueke skulle krydse, da de producerede deres første formelle duo-indspilningsprojekt. Konceptualiseret, skrevet og indspillet, mens de var i en global pandemi, bærer Lean In de forskellige byrder fra de sidste tre år: en verdensomspændende folkesundhedskrise, de traumatiske tab af sorte liv, politibrutalitet, ødelæggende skovbrande over hele verden, en økonomisk recession, et anspændt valg præget af oprør ved den amerikanske hovedstad, og et utal af borger- og menneskerettigheder hængende i en balancegang.

Da stilstanden gav uventet fritid til nye måder at forbinde til sit håndværk, tog Parlato en sangskrivningstime over Zoom, faciliteret af musikeren og den nære ven Becca Stevens, og affødte derfor titelnummeret og konceptet for projektet. "Sangteksterne fortæller en historie om en tankeproces under nedlukningen af ​​pandemien. Begyndende med at lukke ind og isolere, bevæge sig til en erkendelse af, hvem vi er, og hvad vi har indeni os." siger Parlato. At tilbyde vores gaver er ikke kun til vores egen fordel, men for alle dem omkring os. Læringen er en proces, der ikke giver op eller svigter os selv. Lean In opmuntrer til ideen om at læne sig ind i os selv, hinanden og vores verden med kærlighed, medfølelse og forståelse."

Lean In er skabt af ​​to venner og samarbejdspartnere, som var decideret sårbare over for en uforudsigelig rejse, der ville udfordre os alle, både individuelt og kollektivt, på hidtil usete måder. Resultatet er et håndgribeligt sjælfuldt sæt, der fuldt ud fanger tiltrækningen, karismaen og opfindsomheden hos dybtfølende kunstnere, og ​​deres perspektiver, der har udviklet sig i de mest prøvende tider.

De to mødtes i 2001, mens de studerede på Thelonious Monk Institute of Jazz ved University of California, Los Angeles. "Vi begyndte at spille sammen mere og mere," siger Loueke. "Det var tydeligt for mig, at vi bestemt var forbundet." I 2003 var begge musikere aktive i New Yorks jazzkredsløb, spillede ofte duokoncerter eller inviterede hinanden som gæster i større ensembler. I løbet af de næste tre år fremstod de begge som store kunstnere i fremmarch, hvor Loueke arbejdede med koryfæer som Terence Blanchard og Herbie Hancock; og Parlato vandt førstepladsen i Thelonious Monk International Jazz Vocals Competition i 2004, og opnåede opmærksomhed og mentorskab fra Wayne Shorter og andre. )

English:

Reflecting on the great musical duos of our time and what it is that makes them essential, it would seem plausible that there would be at least a short list of common foundational factors necessary for success.

For eminent artists, vocalist-arranger Gretchen Parlato and guitaristvocalist Lionel Loueke, their formula is anchored in what could initially seem to be contrasting components — intrinsic rootedness paired with freedom, spontaneity, and impulse. The development of an earthy connection lays the groundwork for the confidence and trust required for experimentation and ascension.

Of their affecting, palpable synergy, Loueke has endearingly adopted the term “Musical Soulmate.” “It’s somebody who finishes your musical sentences, so to speak … someone whom I completely trust and admire,” says Parlato elaborating on the sentiment. “We are challenging each other at the same time,” adds Loueke. “I just go wherever she is and vice versa. So, there’s no comfort zone. We get into the Unknown Zone.”

However, it is the uncharted territory that Parlato and Loueke would have to traverse off of the bandstand that has produced their first formal duo recording project. Conceptualized, written, and recorded while in the grips of a global pandemic, Lean In bears the various loads of the last three years: a worldwide public health crisis, the traumatic losses of black life, police brutality, devastating wildfires across the world, an economic recession, a tense election punctuated by insurrection at the U.S. Capitol, and a myriad of civil and human rights hanging in the balance.

With the standstill providing unexpected free time for new ways to connect to her craft, Parlato took a songwriting class over Zoom, facilitated by musician and close friend Becca Stevens, hence birthing the title track and concept of the project. “The lyrics tell a story of a thought process during the shutdown of the pandemic. Beginning with closing in and isolating, moving to a realization of who we are and what we have within us.” says Parlato. Offering our gifts isn’t only for our own benefit but for all those around us. The learning is a process, not giving up or letting ourselves down. Lean In encourages the idea of leaning into ourselves, each other, and our world, with love, compassion and understanding.”

Lean In is an offering conceived through the lens of two friends and collaborators who were decidedly vulnerable about an unforeseeable journey that would challenge all of us, both individually and collectively, in unprecedented ways. The result is a palpably soul-stirring set that fully captures the allure, charisma, and ingenuity of deeply feeling artists and the range of their perspectives that have developed during the most trying of times.

The two met in 2001 while studying at The Thelonious Monk Institute of Jazz at the University of California, Los Angeles. “We started playing together more and more,” says Loueke. “It was obvious for me that we were definitely connected.” In 2003, both musicians cut their teeth on New York City’s jazz circuit, often playing duo concerts, or inviting one another as guests within larger ensembles. Over the next three years, they both would emerge as major artists on the rise, with Loueke working with luminaries like Terence Blanchard and Herbie Hancock; and Parlato winning first place in the 2004 Thelonious Monk International Jazz Vocals Competition, gaining the attention and mentorship of Wayne Shorter and others. )

Date

9. juli 2024

Time

18.00

Doors open

18.00

Price

375 (stud 50% i døre)

Previous concert
Next concert

JAZZ & FOOD

Get the full experience and enjoy a delicious dinner before the concert. This is a concept we offer on Thursday, Friday and Saturday. Order your dinner when you buy tickets.

Read more about our Jazz & Food here.

bottom of page